"ZBIERAMY I BIEGAMY" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"ZBIERAMY I BIEGAMY"

KONKURS PROFILAKTYCZNO-EKOLOGICZNY pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

 

Rozstrzygnięcie KONKURSU PROFILAKTYCZNO EKOLOGICZNEGO

Pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

„Zbieramy i biegamy”

 

Ostatniego września 2020 roku zakończył się konkurs dedykowany dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie.  Głównymi celami przedmiotowej rywalizacji były:

 1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.
 3. Edukacja ekologiczna odpowiednia segregacja odpadów i uzyskiwania przez gminy poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej.
 4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
 5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
 6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.
 7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
 8. Promowanie aktywności fizycznej.

Jeden z uczniów placówki wyjątkowo zaangażował się w kształtowanie pozytywnych i pożądanych postaw, a był nim Oliwier Kardas z klasy V b Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Chłopiec pod opieką mamy, podczas trwających wakacji pokonał wiele kilometrów na rowerze, szukając na terenach leśnych miejsc składowania śmieci. Wielkie zaangażowanie oraz chęci a także determinacja doprowadziła ucznia do podium w konkursie. Zgodnie z założeniem działania profilaktycznego, młody człowiek został nagrodzony za swoje wyniki. 15 stycznia 2021 roku Wicestarosta Gabriela Wenne- Błażyńska wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach insp. Tomaszem Szwedem wręczyli zwycięscy hulajnogę elektryczną, nagrodę Starosty Pabianickiego.

Jeszcze raz gratulujemy OLIWIER!!!!!

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNO EKOLOGICZNEGO

Pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

ORGANIZATOR KONKURSU

Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU :

Szkoła Podstawowa  w Bychlewie

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Straż Miejska w Pabianicach

Nadleśnictwo Kolumna

Termin konkursu 25.06.2020 roku - 30.09.2020 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach października.

CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie postaw ekologicznych.
 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.
 3. Edukacja ekologiczna odpowiednia segregacja odpadów i uzyskiwania przez gminy poziomów recyklingu oraz osiągnięcia efektywności ekologicznej.
 4. Promocja nowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
 5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
 6. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.
 7. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości.
 8. Promowanie aktywności fizycznej.
 9. Promowanie aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.
 10. Sygnalizowanie aktywnego doboru do służby.

TEMATYKA KONKURSU

 1. Główne hasło konkursu brzmi: „ Zbieramy i biegamy”
 2. Wszyscy chętni uczestnicy konkursu raz w tygodniu  do każdej niedzieli przesyłają:
  • zrzut z  ekranu z dowolnej aplikacji uwzględniając kategorie bieganie, chodzenie lub jazda na rowerze, wykazując czas i odległość pokonanego odcinka
  • zdjęcie uczestnika konkursu ,
  • ilość zebranych odpadów.
  • Imię, nazwisko oraz klasa

Zebrane odpady wyrzucamy do najbliższego odpowiedniego kontenera bądź kosza na śmieci (posegregowane). W przypadku braku możliwości wyrzucenia śmieci na terenach leśnych odpady należy pozostawić we wskazanych przez nadleśnictwo miejscach(mapa zostanie dołączona po otrzymaniu jej z nadleśnictwa). W przypadku braku możliwości wyrzucenia śmieci do kosza, kontenera na terenie miasta Pabianice, należy pozostawić je na w wyznaczonych miejscach :

1.ul. 20 Stycznia parking przy lasku miejskim

2.ul. Popławska /Smugowa

3. ul. Borowa /20 Stycznia

4.ul. Park Wolności( w okolicach placu zabaw)

5. ul. Targowa /Świątka

6. ul. Podmiejska/ Karniszewicka

7. ul. Rypułtowicka /Szkolna

następnie zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej dzwoniąc pod wskazany numer telefonu 422254660 lub 986. Jeśli uczestnik ujawni dzikie wysypisko śmieci, dzwoni do dzielnicowego wykorzystując aplikację Moja Komenda i wskazując dokładny adres w/w wysypiska, który zostanie naniesiony na Krajowej Mapie Zagrożeń  Bezpieczeństwa

W każdym tygodniu na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, jak również  na stronie Szkoły Podstawowej w Bychlewie, będą wyróżnieni najbardziej aktywni „zbieracze”.

W trakcie realizacji konkursu, należy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności (zbierając śmieci zakładamy rękawiczki), warto zaopatrzyć się np.  w zaostrzony kij, którym będzie można nabić znalezione śmieci i umieścić je w worku przeznaczonym na odpady.

Odpady, które są dla uczestnika nieznane i mogą wydawać się niebezpieczne, pozostają nienaruszone.

W takim przypadku informujemy telefonicznie rejonowego dzielnicowego bądź kontaktujemy się telefonicznie z mł. asp. Aleksandrą Białkowską – profilaktyk społeczny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach tel.516438845.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Konkurs adresowany jest dla dzieci  Szkoły Podstawowej  w Bychlewie.   

Kategoria I (jazda na rowerze) – dzieci z klasy I-III

Kategoria II (bieganie) - dzieci z klasy I-III

Kategoria III (chodzenie) - dzieci z klasy I-III

Kategoria IV ( jazda na rowerze)– dzieci z klasy IV-VI

Kategoria V (bieganie) - dzieci z klasy IV - VI

Kategoria VI (chodzenie) - dzieci z klasy IV-VI

Kategoria VII (jazda na rowerze) – młodzież klasy VII-VIII

Kategoria VIII (bieganie) - młodzież klasy VII-VIII

Kategoria IX (chodzenie) - młodzież z klasy VII-VIII

Każdy uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku  http://www.pabianice.policja.gov.pl/, http://lodzka.policja.gov.pl/ lub https://spbychlew.edupage.org/
i środkach masowego przekazu (załącznik 1).

Zgodę wizerunku należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Bychlewie ( zgoda na uczestnictwo w konkursie „Zbieramy biegamy”).

Jednocześnie informujemy, że brak wyżej wymienionej zgody uniemożliwi umieszczenie wizerunku w tygodniowych osiągnięciach.

Konkurs rozegrany zostanie w dziewięciu kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi  „zbieracze” (1-3 miejsca) oraz wyróżnieni uczniowie, za zbieranie odpadów i aktywne spędzanie wolnego czasu.

- Konkurs można realizować na terenie całego powiatu pabianickiego a w czasie spędzanych wakacji uczestnik może sprzątać teren w każdym rejonie Polski. Do każdej niedzieli uczestnicy wysyłają na WhatsApp (  na numer telefonu 516 438 845) zdjęcie uczestnika z zebranymi odpadami oraz zrzut z ekranu pokonanego odcinka trasy.  

- Do wszystkich zdjęć i za każdym razem należy dołączyć swoje dane osobowe i do której klasy uczestnik chodzi, aby można było uwzględnić wszystkie osiągnięte wyniki i łączną ilość zebranych odpadów.

- Najbardziej aktywni uczniowie w okresie od 25  czerwca do 30 września 2020 roku z największą ilością zebranych odpadów zostaną nagrodzeni przez  organizatorów nagrodami rzeczowymi.

TERMINY

 Od 25 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Zbieramy i biegamy” organizowanej przez Komedę Powiatową Policji w Pabianicach oraz akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział w powyższym konkursie mojego dziecka.

 

..............................................................……………….....................................

imię i nazwisko dziecka , klasa

 

.....................................................                  .........................................................................

Data                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, szkoła, klasa) mojego dziecka,

..............................................................……………….....................................

imię i nazwisko dziecka

podanych w oświadczeniu, niezbędnych do jej przeprowadzenia i udokumentowania, w tym podania do wiadomości publicznej, jeśli znajdzie się na liście laureatów.

.....................................................                  .........................................................................

Data                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

..............................................................……………….....................................

imię i nazwisko dziecka

 z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z póz. zm). Niniejsza  zgoda  dotyczy  wykorzystania  wizerunku  poprzez  zamieszczenie fotografi konkursu „Zbieramy i biegamy”, imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły dziecka na  stronach : http://www.pabianice.policja.gov.pl/, http://lodzka.policja.gov.pl/ lub https://spbychlew.edupage.org/
oraz środkach masowego przekazu.(prasowych i elektronicznych). Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

.....................................................                  .........................................................................

Data                                                                                      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych   osobowych uczestników konkursu „Zbieramy i biegamy”  jest Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach  ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – iod@ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających z Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez zgody danej osoby lub jej opiekuna prawnego.

4. Administrator przekazuje dane osobowe współorganizatorom Konkursu w zakresie niezbędnych do realizacji konkursu.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w „Zbieramy i Biegamy”  przeprowadzanej przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach.

7. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po tym terminie zostaną protokolarnie zniszczone.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF) DO POBRANIA