Bezpieczniej w powiecie pabianickim - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniej w powiecie pabianickim

Podczas uroczystej narady rocznej z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki, szef pabianickiej policji insp. Cezary Petrus podsumował stan bezpieczeństwa w powiecie pabianickim i wyniki pracy swoich podwładnych w 2017 roku. Uhonorował również wyróżniających się funkcjonariuszy.

W uroczystej naradzie podsumowującej działalność pabianickiej jednostki uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, kadra kierownicza oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury, I Zastępcy Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandry Jarmakowskiej - Jasiczek oraz przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i lokalnych mediów. Swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, członkowie zarządu powiatu pabianickiego Irena Grenda oraz Gabriela Wenne-Błażyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski, Sekretarz Miasta Pabianic Paweł Rózga, radna miejska Joanna Kupś, w imieniu wójta Gminy Dobroń Grzegorz Żychowski, wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, wójt Gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk, wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski wraz przewodniczącym rady gminy Tadeuszem Rychlikiem, Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki, Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Przemysław Borowski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Andrzej Bohdanowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach Roman Figiel.

Odprawa  rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji  przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Pawła Pawickiego.

W trakcie odprawy bardzo wyraźnie akcentowano służebną rolę policji. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus na bazie zasad sir Roberta Peela, przykazań policjanta z 1938 roku, zasad etyki zawodowej w sposób wymowny i obrazowy akcentował filozofię community policing. Najważniejsza część odprawy poświęcona była profilaktyce społecznej. Na bazie pokazu multimedialnego komendant zaprezentował pełne spektrum inicjatyw podejmowanych przez pabianickich policjantów w 2017 roku, począwszy od edukacji najmłodszych w przedszkolach i szkołach, po zwiększenie świadomości dorosłych, w tym seniorów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje cykl debat, konsultacji i spotkań, w trakcie których policjanci pozyskiwali informacje bardzo przydatne w bieżącej służbie. Równie ważnym zagadnieniem były uzależnienia, tematyka dopalaczy oraz cyberzagrożenia. Przez zaproszonych gości bardzo ciepło zostały przyjęte slajdy obrazujące wyjątkową aktywność policjantów adresowaną do dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół, przedszkoli powiatu pabianickiego.

Komendant przedstawiając wybrane dane statystyczne wskazał, iż w 2017 roku wszczęto 1905 postępowań przygotowawczych. W roku 2016 było ich 1914. Znaczy to, iż przestępczość ogólna w powiecie pabianickim zmalała. Natomiast wyraźnie nastąpił wzrost wykrywalności tj. o 18,7%. Ze wskaźnikiem 84,4% pabianiccy policjanci znaleźli się na trzecim miejscu w garnizonie łódzkim pod kątem wykrywalności ogólnej.
- Ten wzrost wynika z bardzo dobrej pracy dochodzeniowo-śledczej, rozwoju spraw w toku prowadzonych postępowań. Świadczy o tym wzrost ilości przestępstw stwierdzonych tj. z 1770 w 2016 roku do 3629 w 2017 roku – podkreślał insp. Cezary Petrus.

Kolejnym obszarem omówionym przez komendanta była przestępczość kryminalna. W tej kategorii odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych. W 2016 roku były 1242 przestępstwa, a w 2017 roku – 1136. – Wykryliśmy 641 przestępstw, tzn. co drugie przestępstwo zgłoszone w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach. Tym samym utrzymaliśmy poziom wykrywalności z 2016 roku – mówił insp. Cezary Petrus.

Szczególnej analizie komendant poddał kategorie tzw. ciężkich przestępstw. W tym obszarze spadła ilość tak bulwersujących społecznie rozbojów z 15 na 9, z czego 7 zostało wykrytych. Podobna sytuacja dotyczy bójki, pobicia, gdzie w 2016 roku było 10, a w 2017 – 1 wykryte. W kategorii zgwałcenia odnotowano 1 zdarzenie, w stosunku do 3 zdarzeń zgłoszonych w 2016 roku. W 2017 roku odnotowano 1 zabójstwo, które zostało przez pabianickich policjantów wykryte.

Kolejnym obszarem omówionym przez insp. Cezarego Petrusa były przestępstwa przeciwko mieniu. Odnotowano wyraźny spadek przestępstw stwierdzonych z 307 do 229, czyli mniej o 79. Podobnie w kradzieży odnotowano spadek z 325 do 240 oraz w uszkodzeniu mienia z 89 do 80. Jednocześnie w kategoriach przestępstw przeciwko mieniu szef pabianickiej policji stwierdził, iż poziom wykrywalności w tych kategoriach w 2018 roku musi ulec poprawie.

Szef pabianickiej policji jako sukces wskazuje wyjątkową aktywność w tzw. ujawnialności własnej jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze, korupcyjne i narkotykowe.  Dzięki zaangażowaniu, własnej inicjatywie policjantów ujawniono i wykryto w 2017 roku 2115 przestępstw, osiągając najlepszy wskaźnik w województwie łódzkim. Podobna sytuacja dotyczy przestępstw korupcyjnych, gdzie policjanci ujawnili i wykryli 121 przestępstw, również sytuując się na pierwszej pozycji w naszym województwie.  W kategorii przestępczości narkotykowej policjanci ujawnili i wykryli 99 przestępstw. W trakcie codziennej służby  funkcjonariusze podejmują działania ukierunkowane na zabezpieczenie i odzyskanie skradzionego mienia. W 2017 roku odzyskali 574 tys. złotych, natomiast zabezpieczyli 1 mln 582 tys. złotych.

Tego typu praca i wyniki znajdują uznanie wśród przełożonych. Pabianiccy policjanci w 2017 roku byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami komendanta wojewódzkiego, komendanta powiatowego oraz odznaczeniami przyznanymi przez prezydenta RP i ministra. Również władze samorządowe szczebla powiatowego, gminno/miejskiego wielokrotnie doceniali pracę pabianickich stróżów prawa, aktywnie uczestnicząc w uroczystych zbiórkach. Również dzisiejsza roczna narada była doskonałą okazją do uhonorowania 12 funkcjonariuszy wzorowo wypełniających swoje obowiązki służbowe i wykazujących się postawą stanowiącą wzór do naśladowania dla innych policjantów, a także kształtujących pozytywny wizerunek policji w oczach społeczeństwa.  Komendant powiatowy insp. Cezary Petrus w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki, Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzeja Żeligowskiego wręczył wyróżnionym policjantom nagrody, w głównej mierze za zatrzymanie na gorącym uczynku sprawców przestępstw od początku tego roku. W gronie uhonorowanych znalazło się 6 funkcjonariuszy z konstantynowskiego komisariatu, 2 z Wydziału Ruchu Drogowego, 2 z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz 2 policjantów Wydziału Kryminalnego pabianickiej komendy.

,,Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” – hasło to realizowane było w praktyce przez wszystkie samorządy.  Również na uwagę zasługuje fakt bardzo szerokiej koalicji partnerów pracujących na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego. Wspomnieć należy inicjatywy realizowane wspólnie przez PGE Dystrybucja S.A. Odział w Łodzi, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, pabianicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Straż Miejską w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, Powiatową Państwową Straż Pożarną w Pabianicach, Ochotnicze Straże Pożarne, parafie. Bardzo przydatnym narzędziem w ramach tej koalicji jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu pabianickiego w ubiegłym roku przekazali 1300 informacji, które na bieżąco były weryfikowane przez policjantów. Również bardzo pozytywnie oceniany jest program ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

Komendant powiatowy w swoim wystąpieniu podkreślał, że formacja jaką jest Policja stawia przede wszystkim na ludzi.  Na rok 2018 zaplanowano dobór aż 405 funkcjonariuszy.  Podczas odprawy zaproszeni goście mieli  możliwość obejrzenia spotu filmowego łódzkiej policji, związanego z naborem do służby i promowaniem pozytywnego wizerunku formacji.

Głos zabrał również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka. Podziękował policjantom za sumienną i rzetelną służbę, przekładającą się na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu pabianickiego. – Swoimi wynikami w niektórych  kategoriach przewyższyliście średnią wojewódzką, a w niektórych nawet średnią krajową. Za to wam dziękuję – mówił mł. insp. Jarosław Rybka. Słowa podziękowania skierował również do obecnych na odprawie gości, dziękując im za zaangażowanie, gotowość do współpracy i współodpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Starosta Pabianicki Krzysztof Habura w imieniu własnym oraz przedstawicieli samorządów złożył na ręce komendanta powiatowego podziękowania dla wszystkich policjantów za zaangażowanie w pełnioną służbę i profesjonalizm w realizacji wykonywanych zadań na rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  powiatu pabianickiego. Pracę pabianickiej jednostki równie pozytywnie ocenił Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski, dekarując pełną współpracę i wsparcie finansowe. Głos zabrał także Komendant Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Andrzej Bohdanowicz, który w imieniu strażaków podziękował za współpracę prowadzoną podczas wielu działań ratujących życie i zdrowie ludzkie, jak chociażby akcji poszukiwawczych osób zaginionych, pożarów, wypadków, czy realizacji programów profilaktycznych.  

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach podsumował rok 2017 jako rok ciężki, rok trudnej służby, również w kontekście realizowanych remontów mających wpływ na bieżącą pracę. Zapewnił, iż poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego w 2018 roku będzie najważniejszym celem służby.